Gender Bender

Thể loại Gender Bender mà trong đó nam giả thành nữ, nữ giả thành nam, lẫn lộn hết cả lên.