One shot

Thể loại One Shot là một dạng truyện ngắn, chỉ gồm một tập duy nhất, không tiếp tục thành các phần tiếp theo. Nó thường có một câu chuyện hoàn chỉnh được kể trong một lần đọc.