Xuyên Không

Thể loại xuyên không là một thể loại truyện tranh, tiểu thuyết hoặc phim khi một nhân vật chính được chuyển từ thế giới hiện đại hoặc thời điểm hiện tại vào một thời kỳ lịch sử hoặc một thế giới khác.